Bunamanın (Demans) Erken Belirtileri Nelerdir? | Bilgi Yağmuru
Ana Sayfa / Sağlık / Bunamanın (Demans) Erken Belirtileri Nelerdir?

Bunamanın (Demans) Erken Belirtileri Nelerdir?

Bunama (Demans), bireyin bili?sel i?levini etkileyen, dü?ünme, hat?rlama ve ak?l yürütme yeteneklerini içeren çe?itli belirtileri tan?mlayan bir terimdir. Zamanla kötüye gitme e?ilimindedir, bu nedenle birkaç önemli erken uyar? i?areti vard?r.

Bunama (Demans), bir insan?n beynindeki sinir hücreleri çal??may? b?rakt???nda ortaya ç?kar. Tipik olarak ya?l? insanlarda olmas?na ra?men, ya?lanman?n kaç?n?lmaz bir parças? de?ildir. Beynin do?al bozulmas?, ya?land?kça herkese olur, ancak Bunama (Demans) hastalar?nda daha çabuk görülür.

Çok farkl? demans türleri var. Amerika Merkezli Ulusal Ya?lanma Enstitüsü’ne göre en yayg?n olan? Alzheimer hastal???d?r. Di?er tipler:

 • Lewy Cisimli Demans
 • Frontotemporal Demanslar
 • Vasküler bozukluklar
 • Kar???k demans veya türlerin bir kombinasyonu

Demans?n 10 tipik erken belirtisi vard?r. Bir ki?inin tan? alabilmesi için, genellikle bu semptomlardan iki veya daha fazlas?na rastlar ve semptomlar günlük ya?amlar?na müdahale edebilecek kadar ?iddetli olur.

Demans?n 10 erken belirtisi:

1. Haf?za Kayb?

Haf?za kayb?, demans?n ortak bir belirtisidir. Demans hastas? bir ki?i, yak?n zamanda ö?rendikleri bilgileri (tarihler, olaylar veya yeni bilgiler gibi) hat?rlamakta zorlanabilir.

Bir ?eyleri takip etmek için arkada?lar?na, ailesine veya di?er haf?za yard?mc?lar?na güvendiklerini görebilirler. Ço?u insan bazen ya?land?kça daha s?k ?eyleri unutur. Haf?za kayb? ya?a ba?l?ysa ve bunamaya ba?l? de?ilse, genellikle onlar? daha sonra hat?rlayabilirler.

2. Plana Sad?k Kalamama veya Problem Çözememe

Demans? olan bir ki?i, yemek pi?irirken tarif veya araç kullan?rken tarif gibi bir plan? izlemekte zorlanabilir.

Problem çözme, faturalar? ödemeye numara eklerken oldu?u gibi daha zor olabilir.

3. Her Zaman Yapt?klar? ?eyleri Yapmakta Zorlan?rlar

Demans hastalar?, televizyondaki ayarlar? de?i?tirmek, bir bilgisayar? çal??t?rmak, bir bardak çay yapmak veya tan?d?k bir yere gitmek gibi düzenli olarak yapt?klar? i?leri tamamlamakta zorlanabilirler. Bilinen görevlerdeki bu zorluk evde veya i?te olabilir.

4. Zaman ve Mekan Konusunda ?a??rmak

Demans hastalar?, zaman ve mekan kavramlar?n? s?k s?k kar??t?rabilirler. Baz? zamanlarda nerede olduklar?n? unutabilirler.

Gelecekteki veya geçmi?teki olaylar? anlamakta zorlanabilirler ve tarihleri s?k s?k kar??t?rabilirler.

5. Görsel Bilgileri Anlamadaki Zorluklar

Demans hastalar? için görsel bilgi zor olabilir. Okumak, mesafeleri yarg?lamak veya renkler aras?ndaki farklar? bulmak zor olabilir.

Genelde araç kullanan veya bisiklete binen birileri bu etkinlikleri zorlay?c? bulmaya ba?layabilir.

6. Konu?ma veya Yazma Sorunlar?

Demans? olan bir ki?i konu?mada zorluk çekebilir. Ne dediklerini veya ba?kas?n?n söylediklerini unutabilirler. Sohbete girmek zor olabilir.

?nsanlar ayn? zamanda hecelemelerini, noktalama i?aretlerini ve gramerlerin daha da kötüle?ti?ini görebilir. Baz? insanlar?n el yaz?lar?n? okumak daha zor hale gelir.

7. Bir ?eyleri Yanl?? Yerle?tirmek

Demans? olan bir ki?i, uzaktan kumanda, önemli belgeler, nakit para ya da anahtarlar? gibi günlük nesneleri b?rakt?klar?n? hat?rlayamayabilir.

Yanl?? kullan?m, sinir bozucu olabilir ve di?er insanlar? çalmakla suçlad?klar? anlam?na gelebilir.

8. Hatal? Karar Verme

Demans? olan biri için neyin adil ve makul oldu?unu anlamak zor olabilir. Bu, ?eyler için çok fazla para ödedikleri veya ihtiyaç duymad?klar? ?eyleri sat?n alma konusunda kolayca emin olmalar? anlam?na gelebilir.

Demans hastas? baz? insanlar da kendilerini temiz ve ??k göstermeye daha az önem verir.

9. Sosyalle?meden Çekinme

Demans? olan bir ki?i, evinde veya i? yerinde olsun, di?er insanlarla sosyalle?mede ilgisiz olabilir. Geri çekilebilirler, ba?kalar?yla konu?amazlar veya ba?kalar? onlarla konu?urken dikkat etmeyebilirler. Di?er insanlar? da içeren hobiler veya spor yapmaktan vazgeçebilirler.

10. Ki?ilik veya Ruh Halindeki De?i?iklikler

Demans? olan bir ki?i ruh hali de?i?imleri veya ki?ilik de?i?iklikleri ya?ayabilir. Örne?in, huzursuz, depresif, korkulu veya endi?eli olabilirler.

Ayr?ca daha fazla dezenfekte olabilirler veya uygunsuz davranabilirler.

Ne zaman doktora görünmeli?

Bu semptomlardan herhangi birini ya?ayan ya da onlar? sevdiklerinde fark eden bir ki?i bir t?p uzman?yla konu?mal?d?r.

Alzheimer Derne?i’ne göre bili?sel i?leyi? bir insan ya?land?kça her zaman daha kötüye gidiyor. Bili?sel gerileme belirtileri demans veya doktorlar?n destek sa?layabilece?i ba?ka bir hastal?k olabilir.

Demans tedavisi için henüz bir tedavi olmamas?na ra?men, bir doktor hastal???n ilerlemesini yava?latmaya yard?mc? olabilir ve semptomlar? hafifletebilir ve böylece bir ki?inin ya?am kalitesini iyile?tirebilir.

Kaynaklar:

 1. What is dementia? (2017). https://www.nia.nih.gov/health/what-dementia
 2. What is dementia? (n.d.). https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia
 3. 10 early signs and symptoms of Alzheimer’s (n.d.). https://www.alz.org/alzheimers-dementia/10_signs
 4. Huzar, Timothy. “What are the early signs of dementia?.” Medical News Today. MediLexicon, Intl., 21 Feb. 2019. Web. 7 May. 2019. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/324516.php>
 5. Huzar, T. (2019, February 21). “What are the early signs of dementia?.” Medical News Today. Retrieved from
  https://www.medicalnewstoday.com/articles/324516.php.


Bu habere de bakabilirisiniz

Bir Kişi Doğduğu Günü Hatırlayabilir Mi?

İnsanlar eski dönemleri hatırlamada zorluk çekmektedir. En eski anısını hatırlayan kişi belki bir doğum günü ...

Gece Baş Ağrıları Nedenleri

Gece boyunca insanları etkileyebilecek çeşitli baş ağrısı türleri vardır. Bazı baş ağrısı türleri yalnızca geceleri ...

Strese Bağlı Bozukluklar Enfeksiyon Riskini Arttırır Mı?

Yeni bir çalışmaya göre, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) veya strese bağlı başka bir durum ...

bbw porno sikiş hikaye sex hikayleri porno hd izle paply.org

malatya bayan escort bursa bayan escort antalya bayan escort konya bayan escort 
takipçi satın al instagram takipçi satın al instagram beğeni satın al twitter takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al takipci33.com
bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort